Pallas Orust

Om Pallas Orust

Energifonden har förvärvat kontrollposten på 56 procent i Smart Energy Logistics AS av Smart Energy Sweden Group AB. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 48,3 Mkr. Smart Energy Logistics AS innehar 100% av aframaxtankfartyget MT Pallas Orust som transporterar råolja globalt och har en lastkapacitet på ca 120.000 kbm råolja. Energifonden har analyserat marknaden för större tankfartyg och är optimistiska inför de kommande åren då det har byggts få antal fartyg av denna storlek samt att utskrotningen av äldre aframaxtankers har varit stor under senaste året. Pallas Orust kommer att segla under Maltas flagga med hemort Valletta. Smart Energy Logistics AS är registrerat under tonnageskatt i Norge och betalar därmed ingen vinstskatt på sitt årliga resultat utan endast en schablonskatt som är densamma oavsett årlig vinst.

Fartygets dygnskostnad inklusive all drift och finansiella kostnader och amortering är ca 12.500 USD. Sista årets snittinkomst har legat på ca 18.000 USD/dygn men i en bra marknad, som analytiker prognostiserar mot bakgrund av färre nya fartygsleveranser fån varven och hög utskrotning av gammal tonnage som är 25 år gamla fartyg, beräknas raterna snitta ca 25-30.000 USD /dygn kommande 2-3 år.

 Räkneexempel låga fraktrater: 18.000-12.500 = 5.500 USD x 365 dagar = ca 20 Mkr x 56%= 11,2Mkr i årlig resultatandel för Energifonden. I detta fall kommer Smart Energy Logistics AS att omsätta ca 60Mkr årligen.

Räkneexempel höga fraktrater: 27.500-12.500 = 15.000 USD x 365 = ca 53 Mkr x 56%= 29,1 Mkr i årlig resultatandel för Energifonden. I detta fall kommer Smart Energy Logistics AS att omsätta ca 95Mkr årligen.

Alla siffror ovan är exkl. bunkerskostnader då det är oljebolaget som hyr in fartyget per varje specifik last (resa) som betalar för den faktiska bränslekostnaden (bunkers).